سایت تخصصی نرم افزار متلب، پروژه MATLAB، پروژه متلب - Forum Kunena Site Syndication http://spssonline.ir/ Tue, 17 Jan 2017 17:14:37 +0000 Kunena 1.6 http://spssonline.ir/components/com_kunena/template/default/images/icons/rss.png سایت تخصصی نرم افزار متلب، پروژه MATLAB، پروژه متلب - Forum http://spssonline.ir/ en-gb pso http://spssonline.ir/forum/26-----/21008-pso#21008 http://spssonline.ir/forum/26-----/21008-pso#21008 تابع مورد نظر :
f=(Cpv*340)+(Cbat*210)+(Cinv*500)+(Cice*1000)+(Cbl*51)+(Crhp*300)+(Cpat*220)+(Cur*100)+(Chs*38)+(Ccs*20)

و محدوده هم به صورت زیر:

lb.Cpv=496*ones(1,nvar); % Lower Bound
ub.Cpv=640*ones(1,nvar); % Upper Bound
lb.Cbat=-638*ones(1,nvar);
ub.Cbat=924*ones(1,nvar);
lb.Cinv=70*ones(1,nvar);
ub.Cinv=90*ones(1,nvar);
lb.Cice=0*ones(1,nvar);
ub.Cice=80*ones(1,nvar);
lb.Cbl=0*ones(1,nvar);
ub.Cbl=71*ones(1,nvar);
lb.Crhp=146*ones(1,nvar);
ub.Crhp=161*ones(1,nvar);
lb.Cpat=-5*ones(1,nvar);
ub.Cpat=2*ones(1,nvar);
lb.Cur=5*ones(1,nvar);
ub.Cur=88*ones(1,nvar);
lb.Chs=0*ones(1,nvar);
ub.Chs=500*ones(1,nvar);
lb.Ccs=0*ones(1,nvar);
ub.Ccs=1220*ones(1,nvar);ایراد اول این که تابع مورد نظر رو چطور تعریف کنم؟
مورد دوم این که pso رو به چه شکل بنویسم؟یعنی 10 متغیر با محدوده های متفاوت.
تمامی فایلهای موجودی که دیدم محدوده 10 متغیر رو یکی گرفته نه متفاوت.]]>
سایر الگوریتم ها بهینه سازی Tue, 10 Jan 2017 17:20:51 +0000
chaotic aco algorithm http://spssonline.ir/forum/26-----/20918-chaotic-aco-algorithm#20918 http://spssonline.ir/forum/26-----/20918-chaotic-aco-algorithm#20918 من برنامه ای برای رمزنگاری تصویر با ترکیب الگوریتم کلونی مورچگان و تابع آشوب نیاز دارم. کسی میتونه کمکم کنه خیلی گیرم
هزینش هم باهم تعیین می کنیم
ممنون]]>
سایر الگوریتم ها بهینه سازی Wed, 21 Dec 2016 18:06:13 +0000